نقاشی رنگ روغن:

علیرضا کیوان - رتبه اول

 

مطالعه و تحقیق:

علی معینی - رتبه دوم

امیرعلی سرافراز - رتبه دوم

 

نقاشی آبرنگ:

سپهر غمخوار - رتبه دوم

 

نشریه الکترونیکی:

حسن فرهادی - رتبه سوم